Objekty lze logicky sdružovat do vrstev. Vrstvy nemají žádný vliv na výsledný vzhled článku (ani v náhledu, ani při publikování), slouží výhradně k usnadnění práce a orientace v editoru.

Každý článek (přesněji rozvržení článku) obsahuje základní vrstvu zvanou “Background”, v níž se běžně nacházejí všechny objekty. Pokud založíte novou vrstvu (např. Layer 1), můžete některé objekty do této vrstvy přiřadit. Vrstvy pak lze jednoduše skrývat a zobrazovat.

Tip: Předpokládejte běžný článek, který obsahuje ve vrstvě Background text, nadpis, obrázek a také tlačítka vyvolávající variabilní objekt. Tento variabilní objekt je umístěn přes celou stránku a přiřazen do vrstvy Layer 1. Variabilní objekt překrývá vše pod ním a není tedy možné pracovat s ostatními objekty na stránce. Skrytím vrstvy Layer 1 se k těmto objektům snadno dostanete.

Práce s vrstvami

Modul pro práci s vrstvami je viditelný jen pokud není označen žádný objekt na stránce. Vrstva, která je aktivní, má vedle sebe šipku. V této vrstvě budou vytvářeny nově nakreslené objekty.

Vrstvy

Ikonou + založíte novou vrstvu. Ikonou X smažete vybranou vrstvu – všechny objekty patřící do této vrstvy budou přiřazeny do základní vrstvy Background. Žádné objekty nebudou smazány. Vrstvu Background nelze smazat.

Zatržítky vedle názvů vrstev označujete, které objekty budou viditelné.

Každá vrstva má specifickou barvu pro rámy objektů. Přehled o objektech a jejich přiřazení k vrstvám nejlépe uvidíte při zobrazení rámů (volba Show object borders, klávesová zkratka W).

Přiřazení objektu do vrstvy

Každý objekt ležící ve stránce lze přiřadit do vrstvy. Stačí jej označit a v levém pruhu vybrat vrstvu. Nové objekty budou umístěny do právě aktivní vrstvy (označena šipkou).

Přiřazení objektu do vrstvy

Objekty náležející do skupiny objektů (nebo variabilního objektu) automaticky patří do stejné vrstvy, jako skupina (variabilní objekt). Pokud seskupíte více objektů, které patří do různých vrstev, bude nově vytvořená skupina patřit do vrstvy, ve které byl prvně vybraný objekt. Při rozdělení skupiny budou nově osamostatněné objekty patřit do té vrstvy, ve které byla původní skupina.