Správce:
VAŠE FIRMA
se sídlem ADRESA VAŠÍ FIRMY
VAŠE IČO
dále jen Správce

Správce tímto informuje uživatele (dále také jen „subjekt údajů“ nebo „uživatel“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem. Správce zpracovává údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.

1. Zpracování je nezbytné pro možnost plnění smlouvy o poskytování software uzavřené s uživatelem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: e-mailová adresa a IP adresa. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro možnost poskytování služby, pokud uživatel zpracování těchto osobních údajů odmítne, není možné dále službu poskytovat.

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně po přiměřenou dobu po jeho skončení.

2. Údaje mohou být dále zpracovány na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně, rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Správce subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů, dále může dojít k předání osobních údajů v souladu se zákonem, ve stanovených případech.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému zpracování, včetně profilování.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Správce nebo smluvní zpracovatel správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Správci požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování.

Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Správce vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů nebo na Správce prostřednictvím e-mailu VÁŠ EMAIL. Zde může subjekt údajů rovněž uplatnit svá výše uvedená práva.

Kontaktní údaje Správce
Název: VAŠE FIRMA
Sídlo: ADRESA VAŠÍ FIRMY
E-mail: VÁŠ E-MAIL

Poskytovatelem technického řešení je Triobo Ltd.

Poznámka: tento vzor informací o zpracování osobních údajů je pouze informativní, neneseme odpovědnost za případné chyby. Vydavatel si jej musí upravit podle své situace.

Tagged: