Variabilní objekt je taková skupina objektů, kdy je však vždy viditelný pouze jeden z nich.

Nejdříve vyberte objekt (nebo skupinu), který chcete používat jako variabilní (vícestavový), a pak klepněte na ikonu ikona variabilního objektu. V levém panelu nově vidíte seznam „Variable object“, ve kterém budou vypsány všechny stavy – na počátku má objekt jediný stav. Nyní v tomto panelu klepněte na ikonu +, čímž dojde k zduplikování vybraného stavu.

Poklepejte na objekt (který je nyní znázorněn stejně jako skupina), čímž vybraný stav otevřete pro úpravy. Objekt, který je v tomto stavu umístěn, můžete nyní editovat: tzn. pokud je to například obrázek, poklepáním vyvoláte dialog pro změnu zdroje obrázku.

Variabilní objekt může mít libovolné množství stavů. Jejich pořadí nastavujete šipkami ikona pořadí stavů pod seznamem stavů. Kterýkoli stav také můžete odebrat klepnutím na ikonu křížku.

Tip: Stavem variabilního objektu může být také skupina objektů, např. obrázek s popiskem, nebo více obrázků s více texty. Je snazší vytvářet variabilní objekty tak, že nejdříve vytvoříte typický stav (např. seskupený obrázek s popiskem). Pokud je stavem variabilního objektu jednoduchý objekt (text, obrázek…) a vy potřebujete do stavu přidat více objektů, změňte nejdříve jednoduchý objekt na skupinu ikonou Group (=vytvoříte „skupinu“ z jednoho objektu).

Klepnutím na ikonu otevřete nastavení variabilního objektu.

Nastavení vlastností variabilního objektu

Zde můžete zvolit, jak bude variabilní objekt reagovat při prohlížení:

 • None – objekt není sám o sobě aktivní. Jeho stavy je nutné přepínat pomocí akcí jiných objektů (viz dále)
 • Tap to next state – klepnutí na objekt přepne stav do následujícího
 • Swipe to next/previous state – tažení přes objekt přepne na další/předchozí stav
 • Switch to state according drag length – táhnutí přes objekt postupně přepíná mezi stavy. Položka Sensitivity určuje citlivost. Čím více, o tolik více musí čtenář přejet prstem, než se zobrazí další stav.

Animace mezi stavy Zde můžete vybrat, jaký způsob animace bude použit při přechodu mezi jednotlivými stavy:

 • None – žádná animace, následující stav se zobrazí ihned
 • Crossfade – prolnutí
 • Swipe Left/Right – při přechodu na stav s vyšším pořadím starší stav odjede vlevo a novější přijede zprava
 • Swipe Up/Down – to samé ve vertikálním směru
 • Zoom in – původní stav je zvětšen směrem k uživateli, nový jej nahradí zezadu
 • 3D – objekty se pohybují v prostoru
 • Quick swipe – rychlý pohyb vlevo/vpravo s prolnutím

U všech efektů lze nastavit jejich délku pomocí parametru Length. Délka je v sekundách.

Položka Use State 0 zapíná speciální Stav 0, ve kterém není vidět žádný stav objektu. Použití je vysvětleno v článku Variabilní objekty, pokročilé techniky

Položka Dots slouží k zobrazení puntíků pod variabilním objektem. Pomocí Color vyberte jejich barvu, můžete také zvolit barvu pozadí pod puntíky volbou Background, případně zde nastavte barvu na [No color]. Zobrazení puntíků můžete otestovat v náhledu. Jsou zobrazeny v dolní části variabilního objektu v pruhu o výšce 16 px. Pokud chcete dosáhnout toho, že puntíky nebudou překrývat jednotlivé stavy, můžete na závěr celý variabilní objekt právě o 16 pixelů na výšku zvětšit.

Položka Autoplay zapne automatické přepínání jednotlivých stavů po té, co je objekt zobrazen. Rychlost se zadává jako čas mezi přepnutími jednotlivých stavů v sekundách.

Alternativní vytváření variabilních objektů

Druhou možností, jak vytvářet variabilní objekty, je nakreslit si jednotlivé objekty samostatně. Pak je označte myší (v požadovaném pořadí a se stisknutou klávesou Shift) a teprve potom stiskněte tlačítko – jednotlivé objekty budou jednotlivými stavy, všechny budou umístěny do levého horního rohu vzniklého variabilního objektu.

Variabilní objekt můžete také rozdělit stejně, jako jakoukoli jinou skupinu tlačítkem enter image description here – jednotlivé stavy budou následně vyskládány vedle sebe. Toho lze využít k tomu, že můžete jednotlivé objekty upravit a posléze znovu seskupit do variabilního objektu.